NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÃ THỰC HIỆN:

1. Lĩnh vực Y tế lao động và bệnh nghề nghiệp:

1.1 Năng lực chuyên môn:

- Đủ năng lực thực hiện khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, bệnh liên quan đến nghề nghiệp, tai nạn nghề nghiệp và tham gia khám giám định bệnh nghề nghiệp cho người lao động (đã được Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động số 039/PY-GPHĐ ngày 15 tháng 06 năm 2020).

- Đủ năng lực huấn luyện công tác y tế lao động (đã được Sở Y tế công bố tại Văn bản số 1966/SYT-NVY ngày 18 tháng 8 năm 2020).

- Đủ năng lực thực hiện đo quan trắc môi trường lao động (đã được Sở Y tế công bố tại số 95/SYT-NVY ngày 11 tháng 6 năm 2020).

1.2 Các hoạt động đã thực hiện:

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức và giám sát thực hiện các hoạt động về y tế lao động, quản lý sức khỏe người lao động; phòng, chống bệnh nghề nghiệp; phòng, chống tai nạn thương tích và xây dựng cộng đồng an toàn;

- Thực hiện kiểm tra, giám sát, quan trắc môi trường lao động, điều kiện lao động có nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động; đề xuất các giải pháp cải thiện điều kiện, môi trường lao động;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, tổ chức công tác thông tin, truyền thông giáo dục sức khỏe, tập huấn về phòng chống bệnh nghề nghiệp, bệnh liên quan đến nghề nghiệp, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức, tham gia tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật cho các cán bộ làm công tác phòng chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn;

-  Tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học, chương trình, dự án, hợp tác quốc tế liên quan đến sức khỏe bệnh nghề nghiệp và phòng, chống tai nạn thương tích;

- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về sức khỏe nghề nghiệp theo quy định.
2. Lĩnh vực Vệ sinh môi trường và Y tế trường học:

- Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát các hoạt động về vệ sinh môi trường:

+ Kiểm tra công tác quản lý chất thải y tế tại tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn;
+ Kiểm tra, giám sát công tác quản lý chất lượng nước tại các nhà máy nước có công suất từ 1000m3/ngày trở lên;

+ Thực hiện các dự án về vệ sinh môi trường theo kế hoạch.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát các hoạt động về Y tế trường học:

+ Tổ chức khám sức khỏe cho học sinh, đo kiểm tra các yếu tố vệ sinh học đường.
+ Thực hiện các Dự án về YTTH theo kế hoạch.

Tùy theo yêu cầu riêng của mỗi doanh nghiệp hoặc đặc thù công việc của nhân viên mỗi ngành nghề, chúng tôi sẽ tư vấn thực hiện các nội dung khám sức khỏe phù hợp nhất cho doanh Nghiệp trên các nguyên tắc: phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của khách với chi phí phù hợp nhất.

Kết quả khám được tổng hợp và trả về trực tiếp tổ chức, doanh nghiệp một cách chính xác, trong khoảng thời gian ngắn nhất.